Regulamin RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem życie w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  informuję, iż:

1)    administratorem Państwa danych osobowych jest FixCargo Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ulicy Marcelińska 100/86, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000682018, REGON 367507909, NIP 7792465711 (zwany dalej administratorem);

2)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wykonania zawartej z Państwem umowy lub złożenia Państwu oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze w związku z zawarciem z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, albo przesyłanie ofert (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)    odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  • firmy prowadzące obsługę kadrową i prawną administratora,
  • podwykonawcy administratora,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz administratora,
  • kontrahenci administratora,
  • pracownicy administratora;

4)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia współpracy pomiędzy Państwem a administratorem;

5)    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6)    mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

7)    podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i wykonania umów pomiędzy Państwem a administratorem;

8)   kontakt z administratorem jest możliwy w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1 lub na adres e-mail info@fixcargo.pl